Privacyverklaring

Fysiotherapie Welkom respecteert en beschermt uw privacy. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze fysiotherapeutische diensten.

Uw gegevens worden vastgelegd en bewaard volgens de wettelijke verplichtingen van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Dit betekent dat uw persoonsgegevens en behandeldossier in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Wij krijgen gegevens van uzelf en vanuit Vecozo met gebruik van uw BSN.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens die over u onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen de behandelend fysiotherapeut heeft inzicht in uw gegevens. Indien nodig voor een goede behandeling worden de gegevens met uw toestemming vrijgeven aan een collega fysiotherapeut in onze praktijk of aan uw verwijzer of huisarts.

Gegevens van klanten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgelaten nadat de klant hiervoor toestemming heeft gegeven.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Nadat u behandeld bent, worden de gegevens 20 jaar bewaard op een zodanige manier dat de gegevens alleen door fysiotherapeuten van onze praktijk zijn in te zien. Alle fysiotherapeuten hebben geheimhoudingsplicht.

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het ondermeer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, dan kunt u dat mededelen aan ons.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit eerst bespreken met de behandelend fysiotherapeut of via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

U mag ervan uitgaan dat wij, als fysiotherapeuten, onze vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch adviezen of klachten over de behandelingen of de manier waarop met u wordt omgegaan, dan is dat goed kenbaar te maken in een gesprek met de behandelende fysiotherapeut. Zie onze algemene voorwaarden voor verdere details van de klachtenprocedure.

Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Pixel WebDesign of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies)